Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Αν. καθηγήτρια
Διεύθυνση Email: kyp@past.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013