Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Υπηρεσία δικτυακού τόπου Βιβλιοθήκης ΑΠΘ
Διεύθυνση Email: libraryweb@lib.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013