Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας ΑΠΘ
Διεύθυνση Email: socialcom@ad.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013