Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Dimitris Koutsogiannis
Member of Organizing Commitee
34th Annual Meeting
Department of Linguistics
School of Philology
Aristotle University of Thessaloniki
54124 Thessaloniki
Τηλέφωνο: +30 2310997263
Διεύθυνση Email: dkoutsog@lit.auth.grη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013