Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Ιούνιος 20, 2013


Οδηγός - Τρίπτυχο: Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ

Ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων του ΑΠΘ σχετικά με τις 'Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ'.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ έχει αναλάβει στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” το έργο «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ: Υπηρεσίες Ανάδειξης της Πνευματικής Παραγωγής του ΑΠΘ» (με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Χρήστο Μπαμπατζιμόπουλο), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) αναβαθμίζεται και επιπλέον έχουν δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμες στην πανεπιστημιακή κοινότητα δύο νέες υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης (open access), που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ.  Οι υπηρεσίες αυτές ονομάζονται  “Προθήκη” και Συνεδριοθήκη .


Πληροφορίες Συνεδρίουη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013